سید علی حجازی

دانشجوی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مشاور رشـتـه تـجربــی

آرینا اتفاق پور

دانشجوی مهندسی معماری

دانشگاه آزاد تبریز

مشاور رشـتـه ریــاضـی

پویا الله وردی زاده

دانشجوی مهندسی عمران

دانشگاه صنـعـتی شـریف

مشاور رشـتـه ریــاضـی

سـحر حـیدری مقدم

دانشجوی دنـدان پزشکـی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مشاور رشـتـه تـجربــی

ســروش سالــو

دانشجوی دندان پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مشاور رشـتـه تــجربــی

زهــرا فـروتـن

دانشجوی مشاوره

دانشگاه فرهنگیان (پردیس هاشمی)

مشاور رشـتـه انـــسـانـی